Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Öz Yeterliliklerine, Öğrenmeye ve Fen Bilimlerine Karşı Tutumlarına Etkisi

  • Özhan Topaloğlu
  • Funda Yeşildağ-Hasançebi Giresun Üniversitesi

Abstract

Bu araştırmanın amacı argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yönteminin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin öz yeterliliklerine, öğrenmeye ve fen bilimleri dersine karşı tutumuna etkisini araştırmaktır. Araştırmada karma araştırma yöntemlerinden açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Türkiye’nin doğusunda bulunan bir il merkezindeki bir ortaokulda öğrenim gören 6.sınıf öğrencileri (N=59) oluşturmaktadır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmanın nicel verileri ön ve son test olarak Genel Öz Yeterlilik Ölçeği, Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği ve Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Nitel verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde Mann Whitney U ve Kendall’sTau, nitel verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Sonuç olarak bu araştırmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, ATBÖ yönteminin öğrencilerin genel öz yeterliliklerini, fen bilimlerine yönelik tutum alt boyutlarından günlük hayat ile ilişkilendirebilme ve fen bilimlerine karşı merakı artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca bu yöntemin öğrencilerin öğrenmeye ilişkin tutumlarını etkilemediği ancak öğrencilerin fen dersine olan kaygılarını azaltabildiği ve öğrenmeden beklentilerini artırabildiği ortaya çıkmıştır. ATBÖ yöntemi uygulanan sınıftaki öğrencilerin genel öz yeterlilikleri ile hem öğrenmenin doğası hem de öğrenmeden beklenti arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Published
2021-07-31
How to Cite
TOPALOĞLU, Özhan; YEŞILDAĞ-HASANÇEBI, Funda. Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Öz Yeterliliklerine, Öğrenmeye ve Fen Bilimlerine Karşı Tutumlarına Etkisi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 452-467, july 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/359>. Date accessed: 18 jan. 2022.
Section
Makaleler / Articles