Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel İspata Yönelik Görüşleri ile Kavramsal-İşlemsel Yaklaşımlarının İncelenmesi

  • Sevim Sevgi sevimsevgi@erciyes.edu.tr
  • Sebiha Kartalcı

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenliği (İMÖ) ve matematik bölümlerine devam eden öğrencilerinin matematiksel ispat yapmaya yönelik görüşleri ile problemlere kavramsal-işlemsel yaklaşımlarını cinsiyet, bölüm ve sınıf düzeyinde incelemektir. Matematiksel ispat yapma ve problemlere kavramsal-ispatsal yaklaşım arasındaki ilişki de incelenmiştir. Çalışma bir devlet üniversitesinin İMÖ ve matematik bölümlerinde öğrenim gören toplam 237 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri Matematiksel İspat Yapma ile İlgili Görüşler Ölçeği ve Problem Çözümünde Kavramsal-İşlemsel Yaklaşım İnanç Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin ispata yönelik görüşlerinin ne olumlu ne olumsuz olduğu, kavramsal-işlemsel yaklaşımları kullanmaya hemen hemen eşit oranda eğilimli oldukları görülmüştür. Öğrencilerin orta düzeyde ispata yönelik görüşlere ve kavramsal-işlemsel yaklaşımlara sahip oldukları görülmüştür. Cinsiyet açısından her iki ölçekte de anlamlı fark bulunmamıştır. Bölümlere göre ortalamalar incelendiğinde matematik bölümü öğrencilerinin ispata yönelik daha olumlu görüşlere sahip olduğu görülmüştür, kavramsal-işlemsel yaklaşımla ilgili ortalamalarında anlamlı fark bulunmamıştır. Sınıf düzeylerine göre ispata yönelik görüşlerin ortalamaları anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülürken kavramsal-işlemsel yaklaşımların üçüncü sınıf öğrencilerinde birinci ve dördüncü sınıflara göre düşük olduğu görülmüştür. Öğrencilerin matematiksel ispat yapmaya yönelik görüşleri ile kavramsal-işlemsel yaklaşım inançları arasında orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur.

Published
2021-01-31
How to Cite
SEVGI, Sevim; KARTALCI, Sebiha. Üniversite Öğrencilerinin Matematiksel İspata Yönelik Görüşleri ile Kavramsal-İşlemsel Yaklaşımlarının İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 275-291, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/310>. Date accessed: 01 oct. 2022.
Section
Makaleler / Articles