Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördükleri Üniversiteye İlişkin Aidiyet Düzeyleri

  • Gamze Kasalak
  • Mehmet Özcan Asst. Prof.

Abstract

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversiteye ilişkin aidiyet düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu anlamda öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversiteye ilişkin aidiyet düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen üniversiteden memnun olma ve başka bir üniversitede öğrenim görme düşüncesi değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermedikleri incelenmiştir. İç Anadolu Bölgesi’nde bir devlet üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarından kolay ulaşılabilir örnekleme tekniği ile belirlenen örneklem grubuna, Üniversiteye Ait Olma Ölçeği (ÜAOÖ) uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversiteye ilişkin aidiyetleri alt boyutlar kapsamında, en yüksek ortalama motivasyon ve en düşük ortalama ise beklenti boyutunda olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının motivasyon boyutundaki üniversite aidiyetleri cinsiyet, öğrenim görülen üniversiteden memnun olma ve başka bir üniversitede öğrenim görme düşüncelerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının özdeşleşme ve beklenti boyutlarındaki üniversite aidiyetleri ise, öğrenim görülen üniversiteden memnun olma ve başka bir üniversitede öğrenim görme düşüncelerine göre farklılaşmaktadır.

Published
2021-01-31
How to Cite
KASALAK, Gamze; ÖZCAN, Mehmet. Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördükleri Üniversiteye İlişkin Aidiyet Düzeyleri. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 184-195, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/306>. Date accessed: 01 oct. 2022.
Section
Makaleler / Articles