Yabancı Öğrencilerin Türkçe Söyleyiş Akıcılıklarına İlişkin Algılarını Etkileyen Etmenler

  • Hakan ÜLPER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Abstract

Günümüzde iletişim çok önemlidir. İkinci ya da yabancı dil olarak Türkçe öğrenen kişiler Türkiye’de günlük yaşamlarını sürdürebilmek için Türkçe konuşan kişilerle sözlü iletişim kurar. Anadili Türkçe olmayan kişilerin kendilerini anlatabilmesi için akıcı konuşmaları son derece önemlidir çünkü akıcı konuşma becerisi sözlü dil yetkinliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Bu bakımdan akıcı konuşmayla ilgili araştırmalara gereksinim vardır. Bu çalışmanın da amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenmekte olan farklı düzeydeki öğrencilerin konuşma akıcılıklarına ilişkin algılarını ve cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyal medya kullanımı ve dil kullanma sıklıklarının bu algıları üzerinde etkili olup olmadığını saptamaktır. Bu araştırmanın verileri Google Forms ile toplam 191 katılımcıdan toplanmıştır. Katılımcıların yüz altısı kız, seksen beşi erkektir. Araştırmanın amacına uygun olarak veri toplayabilmek için araştırmacı tarafından bir sormaca geliştirilmiştir. Bu sormaca yirmi iki maddeden oluşmaktadır ve beşli Likert tipinde bir veri toplama aracıdır. Sormacanın güvenirliği için Cronbach's Alpha katsayısı hesaplanmış ve bu katsayı .943 olarak bulunmuştur. Toplanan verilere göre öğrenciler konuşma hızı bakımından kendilerini daha iyi görmektedirler. Buna karşın onarım boyutu bakımından ise kendilerini daha kötü görmektedirler. Öğrencilerin sormacadaki tüm maddelere ilişkin ortalama puanları 3.48’dir. Öğrenciler onarım ve bozulma alt boyutlarına göre kendilerini ortalamanın altında görürken hız ve doğruluk boyutlarında ise ortalamanın üzerinde görmektedirler. Kur, sosyal medya kullanımı ve günlük yaşamda Türkçe kullanma sıklığı algılanan akıcılığı etkilemektedir

Published
2020-07-31
How to Cite
ÜLPER, Hakan. Yabancı Öğrencilerin Türkçe Söyleyiş Akıcılıklarına İlişkin Algılarını Etkileyen Etmenler. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 328-338, july 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/315>. Date accessed: 21 jan. 2021.
Section
Makaleler / Articles