Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Stratejileri ile Çocukların Davranış Problemleri Arasındaki İlişki

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin kullandıkları duygu sosyalleştirme stratejileri ile çocukların davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan ilişkisel model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara ilinin Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Kazan ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan anasınıflarına devam eden 36-72 aylık 240 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Çocukların Duygularına Tepkiler Ölçeği ve Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 (SYDD-30) ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Veriler analizinde Pearson korelasyon katsayısı testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, babaların duygu sosyalleştirme stratejileri ile çocukların anksiyete-içedönüklük problemleri arasında herhangi bir ilişki bulunmazken, annelerin çocuklarının duygularına verdiği ceza tepkileri ile çocukların anksiyete-içedönüklük problemleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra annelerin ihmal tepkileri ile çocukların kızgınlık-saldırganlık problemleri arasında pozitif yönde; babaların ödül ve büyütmek tepkileri ile çocukların kızgınlık-saldırganlık problemleri arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırmanın bulguları doğrultusunda, ebeveynlere çocuklarının duygularına karşı destekleyici, rahatlatıcı tepkiler vermeleri ve onların duygularına rehberlik ederek olumsuz duyguları ile baş etmelerine yardımcı olmaları önerilmektedir.

Author Biographies

Tülay İlhan İyi, Hacettepe University

Early Childhood Education Department, Research Assistant 

Aysel Esen Çoban, Hacettepe University

Early Childhood Education Department, Associate Professor 

Published
2019-07-31
How to Cite
İLHAN İYI, Tülay; ESEN ÇOBAN, Aysel. Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Stratejileri ile Çocukların Davranış Problemleri Arasındaki İlişki. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 155-166, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/187>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles