Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Haklarına Yönelik Bilişsel Algıları

  • Erdem Hareket KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Abstract

Bu araştırma, temel eğitim bölümü öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin bilişsel yapılarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırma grubunu, ölçüt örneklem yöntemine göre belirlenmiş olan 174 temel eğitim bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, katılımcıların bağımsız kelime ilişkilendirme testine verdikleri cevaplar ve odak grup görüşmesi aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma sürecinde edinilen verilerin analizleri, içerik analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Bu analiz doğrultusunda, çocuk haklarına yönelik sahip olunan bilişsel yapılar sekiz farklı başlık altında kategorize edilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde katılımcıların, çocuk haklarına yönelik sahip oldukları bilişsel yapılarının, çocukların temel yaşam gereksinimleri olarak ele alınabilecek yaşama, güvenlik, kişi bütünlüğü ve dokunulmazlığı gibi haklar olarak ifade edebileceğimiz negatif statü hakları çerçevesinde yoğunlaştığı görülmüştür. Diğer taraftan katılımcıların eğitim, seyahat ve sağlık hakkı gibi hakları ifade eden pozitif statü haklar ve siyasi yaşama katılım, dernek kurma hakkı ve vatandaşlık hakkı gibi haklar olarak ifade edilen aktif statü haklarına ilişkin sahip oldukları bilişsel yapıların, son derece dar bir kapsamı işaret ettiği görülmüştür. Araştırma sonucunda katılımcıların, çocuk hakları konusundaki farkındalık durumlarının geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda araştırma sonucunda, gerek lisans öğretim programlarına konu ilgili derslerin yerleştirilebileceği gerekse de bu derslerden bağımsız olarak lisans düzeyinde çocuk haklarının öğretimine yönelik çeşitli eğitim ve proje çalışmalarının gerçekleştirilebileceği önerisinde bulunulmuştur.

Published
2019-07-31
How to Cite
HAREKET, Erdem. Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Haklarına Yönelik Bilişsel Algıları. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 167-180, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/178>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles