Argümantasyon Temelli FeTeMM Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesine Yönelik Akademik Başarılarına, Tutumlarına ve Argümantasyon Seviyelerine Etkisi

argümantasyon, başarı, tutum, argümentasyon seviyesi, kuvvet ve enerji, FeTeMM, fen bilimleri.

Abstract

Öz


Bu araştırmanın amacı, Argümantasyon temelli FeTeMM eğitimin yedinci sınıf öğrencilerin Kuvvet ve Enerji ünitesinde yer alan kavramlara yönelik akademik başarılarına, fen bilimlerine karşı tutumlarına ve argümantasyon seviyelerine olan etkisini mevcut programda ön görülen yaklaşımla karşılaştırarak araştırmak olarak belirlenmiştir. Araştırmada karma model araştırma desenlerinde biri olan iç içe karma metot kullanılmıştır. Bu çalışmada, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında, Van ili İpekyolu ilçesine bağlı bir ortaokulda 7. Sınıfta öğrenim gören 64 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışmada kontrol grubu 32 öğrenci, deney grubu 32 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada kontrol grubu ile mevcut öğretim programına yönelik ünite planına göre işlenirken, deney grubunda ise argümantasyon temelli FeTeMM etkinlikleri ile dersler işlenmiştir. Çalışma haftada 4 ders saati olmak üzere toplam 5 hafta sürmüştür. Çalışmada ‘Fen Bilimleri Tutum Ölçeği’, ‘Kuvvet ve Enerji Akademik Başarı Testi’, argümantasyon seviyelerindeki gelişimlerini görmek için ‘Etkinlik kağıtları’ ve yapılan uygulamanın değerlendirilmesi için ‘Yarı yapılandırılmış Görüşme Formu’ veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, argümantasyon temelli FeTeMM eğitimi ile işlenen derslerin, mevcut programdaki yaklaşımlara göre işlenen derslerden öğrencilerin akademik başarısına ve argümantasyon seviyelerine etkisinin fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uygulanan tutum ölçeği bulguları incelendiğinde işlenen derslerde kullanılan yöntemin fene karşı olumlu tutum geliştirmede iki grup arasında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın tartışma ve önerileri tartışılmıştır.

Published
2021-07-31
How to Cite
GÜLSEVEN, Emine; TÜYSÜZ, Mustafa; TOZLU, İsrafil. Argümantasyon Temelli FeTeMM Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesine Yönelik Akademik Başarılarına, Tutumlarına ve Argümantasyon Seviyelerine Etkisi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 315-333, july 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/350>. Date accessed: 18 jan. 2022.
Section
Makaleler / Articles