Özel Yetenekli Öğrenciler için Adlî Kimya Eğitimi

  • Mustafa Tüysüz Van Yuzuncu Yil University
  • Ümmüye Nur Tüzün Ministry of National Education

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretim ortamlarının farklılaştırılması-zenginleştirilmesinde argümantasyon eğitim modelinin spesifik bir konu olarak adlî kimya etkinliklerinde özel yetenekli bireylerin eleştirel düşünmelerinin geliştirilmesinde kullanımı olarak belirlenmiştir. Araştırma 2017-2018 öğretim yılında Ankara’da özel yetenekli bireylerle eğitim yapan bir kurumda sekiz özel yetenekli bireyle nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temelinde yürütülmüştür. Araştırmanın veri toplama aracı olarak yedi adet adlî kimya etkinliğinin her birini argüman olarak yeniden kurgulatan öğretim dizini çalışma yaprakları ve katılımcı gözlemci gözlem notları kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde öğrencileri birbirlerinin düşünme stratejilerini takip ederek her bir adlî kimya etkinliğini yürütmüşler ardından da etkinlikleri bireysel argümantasyonla yeniden kurgulamışlardır. Veriler içerik analiziyle ve betimlemelerle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda özel yetenekli öğrencilerin adlî kimya etkinliklerini argüman olarak yeniden kurgulayabildikleri bu sayede de eleştirel düşünmelerinin geliştiği bulunmuştur. Ayrıca araştırma sonucunda adlî kimya-argümantasyon-eleştirel düşünme entegreli bu farklılaştırma-zenginleştirme uygulamasıyla özel yetenekli bireylerin eğitmenleri için de örnek bir model sunulmuştur.


 


The purpose of this research is to determine the use of argumentation education model as a specific topic in differentiation-enrichment of instructional environments in the development of critical thinking of gifted students in forensic chemistry activities. The research was conducted on a qualitative research design based on a case study with eight gifted students in 2017-2018 educational year in an institution that provides education to gifted individuals in Ankara. As data collection tools, worksheets of teaching sequence making the gifted students reconstruct each of the forensic chemistry activities as arguments and participant observer’s observation notes were used. During the data collection process, the gifted students carried out each forensic chemistry activities by following each other’s thinking strategies, and then they reconstructed these activities with individual argumentation. Data were analyzed via content analysis and descriptions. As a result of the research, it was found that the gifted students could reconstruct forensic chemistry activities as arguments and that thanks to these activities their critical thinking developed as well.  In addition, an exemplary model is presented for the instructors of gifted students at the end of the research with this differentiation-enrichment application integrated with forensic chemistry-argumentation-critical thinking.

Published
2019-07-31
How to Cite
TÜYSÜZ, Mustafa; TÜZÜN, Ümmüye Nur. Özel Yetenekli Öğrenciler için Adlî Kimya Eğitimi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 213-224, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/172>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles