Rn Uzayındaki Temel Topolojik Kavramların Öğretiminde Geogebra Kullanımının Etkisi

  • İlknur İshak Çirişoğlu İlknr
  • Ahmet Kaçar

Abstract

Bu çalışmada, Rn uzayındaki temel topolojik kavramlar ve bu kavramların bilgisayar destekli öğretiminde GeoGebra kullanılmasının etkisinin incelenmesi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Kastamonu Üniversitesi’nin 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2.sınıfına kayıtlı 40 öğrenci ile deneysel bir çalışma yürütülmüştür. Bu 40 öğrenciye, araştırma öncesinde araştırmacı ve alanında uzman üç öğretim üyesi tarafından hazırlanan hazır bulunuşluk testi uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının belirlenmesi için öğrencilerin hazır bulunuşluk testinden aldıkları puanlara göre sıralama yapılmıştır. Gruplar arası heterojenliğin sağlanabilmesi için elde edilen sıralamaya göre ikili gruplar belirlenmiş ve her ikiliden bir öğrenci yansız olarak deney grubuna diğeri ise kontrol grubuna atanmıştır. Araştırma öncesinde grupların başarı bakımından denk oldukları saptanmıştır. Ardından hem kontrol grubuna hem de deney grubuna çalışma başlamadan önce uzman üç öğretim üyesi tarafından hazırlanan topolojik kavramlar başarı testi ön test olarak uygulanmıştır. Araştırma sürecinde eş zamanlı olarak aynı öğretim üyesi tarafından her iki gruba da geleneksel öğretim ve bilgisayar destekli öğretim yapılmıştır. Kontrol grubunda kullanılan geleneksel öğretimde tanım, teorem ve ispat sırası izlenmiştir. Deney grubunda ise topolojik kavramlar öğretimi bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilmiştir. 12 ders saati süren ders anlatımlarının sonrasında son test uygulanmıştır. Elde edilen nicel veriler uygun parametrik istatistik testleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, uygulama öncesi başarısı denk olan deney ve kontrol grubundaki öğretmen adaylarının, uygulama sonrasında yapılan son test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlemlenmiştir.  


 

Published
2019-08-03
How to Cite
İSHAK ÇIRIŞOĞLU, İlknur; KAÇAR, Ahmet. Rn Uzayındaki Temel Topolojik Kavramların Öğretiminde Geogebra Kullanımının Etkisi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 313-327, aug. 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/120>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles