Anne Babaların İlkokul Çağı Çocuklarında Teknolojik Araçların Kullanımına İlişkin Tutumlarının Nitel Analizle İncelenmesi̇

  • Derya Atalan Ergin Milli Eğitim Bakanlığı
  • Gülendam Akgül Çankırı Karatekin Üniversitesi

Abstract

Giderek artan teknoloji kullanımı okul çağı çocukları için riskleri ve yararları beraberinde getirmektedir. Teknolojinin risklerinin azaltılması ve katkılarının artırılmasında anne babaların çocuklarının teknoloji kullanımlarına yönelik görüşleri önemlidir. Türkiye’de anne babaların çocuklarının teknoloji kullanımlarına ilişkin görüşlerini inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, anne babaların çocuklarının teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının betimlenmesidir. Araştırmada fenomenolojik desen kullanılmıştır. İlkokul çağında çocuğa sahip anne babalardan (x̅=40.01, SD= 5.12) yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla veri toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları beş başlıkta değerlendirilmiştir. Anne babalar oyalama, akademik destek ve eğlence amacıyla çocuklarının teknoloji kullanımlarına izin verirken içerik kısıtlaması, kullanım kısıtlaması ve izleme stratejileri ile çocuklarının teknoloji kullanımını sınırlandırmaktadır. Anne babaların teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri birbiriyle karşıt olumlu (bilişsel katkı, sosyal katkı ve gereklilik) ve olumsuz (bilişsel problemler, davranışsal problemler ve sosyal problemler) temalarda ortaya çıkmaktadır. Anne babalar teknoloji kullanımının sosyal yararlarını, bilgi beceri kazandırma ve bilişsel yararlarını bilmekte ve bunları çocuklarıyla paylaşmaktadır. Öte yandan zararları sosyal etki, teknolojiden kaynaklı riskler ve gelişimsel etki temaları altında toplanmaktadır. Bulgular teknoloji kullanımında anne baba aracılığı ve anne babalara yönelik yapılacak çalışmalara katkıları açısından tartışılmıştır.

Published
2021-07-31
How to Cite
ATALAN ERGIN, Derya; AKGÜL, Gülendam. Anne Babaların İlkokul Çağı Çocuklarında Teknolojik Araçların Kullanımına İlişkin Tutumlarının Nitel Analizle İncelenmesi̇. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 411-426, july 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/395>. Date accessed: 03 july 2022.
Section
Makaleler / Articles