Gençlerde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal Dışlanma: Öz-Kontrolün Aracılık Rolünün Değerlendirilmesi

Abstract

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin sosyal dışlanmaları ile sosyal medya bağımlılığı arasında öz kontrol becerilerinin aracı rolüincelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu toplam 426 üniversite öğrencisi (334 kız ve 92 erkek) oluşturmakta olup veri toplama sürecinde Sosyal Dışlanma Ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve Kısa Öz Kontrol Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeline kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizinde ise Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Bootstrapping işlemi yapılmıştır. Kurulan yapısal eşitlik modellemesine göre öğrencilerin öz kontrol becerileri sosyal dışlanma ile sosyal medya bağımlılığı arasında kısmi aracı role sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öz kontrolün sosyal dışlanma ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide dolaylı etkisinin anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan Bootstrapping işlemi sonucuna göre dolaylı etkinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre,  sosyal medya bağımlılığının ortaya çıkmasında sosyal dışlanmanın önemli bir nedensel değişken olduğu ve öz kontrolün bu ilişkide önemli bir koruyucu işlev gösterdiği, ek olarak sosyal dışlanmanın öz kontrolü zayıflatarak sosyal medya bağımlılığının ortaya çıkmasına zemin hazırlayan bir etmen olduğu görülmektedir.

Published
2021-01-31
How to Cite
KAŞIKCI, Furkan; DENLI, Özgür Seyfi; GÜNEY KARAMAN, Neslihan. Gençlerde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal Dışlanma: Öz-Kontrolün Aracılık Rolünün Değerlendirilmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 147-159, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/368>. Date accessed: 31 july 2021.
Section
Makaleler / Articles