Öğretmenlerin Örgütsel Güç Mesafesi ve Örgütsel Muhalefet Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

  • Taner Atmaca Dr.

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi ve örgütsel muhalefet algılarının çeşitli demografik değişkenlere göre farklılığını ortaya koyabilmek ve her iki değişken arasındaki ilişkiyi belirleyebilmektir. Bu bağlamda Düzce il ve ilçelerinde görevli toplamda 710 öğretmenden Örgütsel Güç Mesafesi ve Örgütsel Muhalefet ölçekleri ile veri elde edilmiştir. Veriler Mart-Nisan 2020 döneminde toplanmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerin örgütsel güç mesafesi algısının okul yöneticisi ile aynı sendikadan olup olmamalarına göre anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Örgütsel muhalefet, öğretmenlerin kadro ve kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca örgütsel muhalefet ile örgütsel güç mesafesi arasında negatif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı ilişki vardır. Örgütsel güç mesafesi, örgütsel muhalefeti anlamlı şekilde yordamaktadır. Öğretmenlerin örgütsel muhalefet davranışları istihdam tarzlarına ve kıdemlerine göre önemli ölçüde farklılık göstermiştir. CHAID analizine göre Örgütsel Güç Mesafesine öncelikli olarak etki eden demografik değişkenler arasında öğretmenlerin kadro durumları ve yönetici ile aynı sendikadan olmaları bulunmaktadır. Örgütsel Muhalefete öncelikli olarak etki eden demografik değişkenler arasında ise öğretmenlerin kadro durumları, yönetici ile aynı sendikadan olma, kıdem ve cinsiyet şeklinde sıralanmaktadır. Yol analizi sonuçlarına göre örgütsel güç mesafesi ile örgütsel muhalefetin iki alt boyutu arasında negatif ilişki söz konusudur.

Published
2021-01-31
How to Cite
ATMACA, Taner. Öğretmenlerin Örgütsel Güç Mesafesi ve Örgütsel Muhalefet Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 11-27, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/358>. Date accessed: 31 july 2021.
Section
Makaleler / Articles