Öğretmenlerin Mesleki Kimlik Algıları ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki

Abstract

Bu araştırmada öğretmenlerin öğretmen kimliği ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeliyle desenlenmiştir. Araştrımada olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden oranlı tabaka örnekleme kullanılmıştır. Eskişehir’in Tepebaşı merkez ilçesinde 2017-2018 yılında görev yapan öğretmenler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştrımada veriler Öğretmen Kimliği Ölçeği (ÖKÖ), Öğretmen Kimliğini Etkileyen Etmenler Ölçeği(ÖKEEÖ) ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği (ÖB) ile toplanmış, verilerin çözümlenmesinde SPSS 22.0 paket programları kullanılmıştır. Verilerin anlizinde standart sapma, aritmetik ortalama ve koralsayon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları öğretmenlerin mesleki kimlik algıları yüksek, kişsel kimlik algılarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin uyum bağlılığı düşük, özdeşleşme bağlılığı orta düzeyde ve içselleştirme bağlılığı ise yüksek düzeydedir. Öğretmenlerin öğretmen kimliği algıları ve öğretmen kimliğini etkileyen etmenlere yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılıkları arasında orta düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


 

Published
2020-07-31
How to Cite
KAVRAYICI, Ceyhun; AĞAOGLU, Esmahan. Öğretmenlerin Mesleki Kimlik Algıları ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 409-427, july 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/346>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Makaleler / Articles