İlkokullarda Yetiştirme Programı Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi

  • Burak Cesur Araştırma Görevlisi, Eğitim Fakültesi, Başkent Üniversitesi
  • Alper Yetkiner Doktor Öğretim Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 2018-2019 öğretim yılında ilk kez uygulanan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hakkında öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, İYEP’i uygulayan öğretmenlerin deneyimleri ve yaşantılarına dayalı olarak programın bütüncül bir şekilde değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımına dayalı bu araştırmada, fenemenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken amaçlı örnekleme tekniklerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunun ölçütü olarak İYEP kapsamında hizmet içi eğitim almış ve programı uygulayan 10 sınıf öğretmeni belirlenmiştir. Araştırmada sınıf öğretmenlerinden veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise nitel veri çözümleme tekniği olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, programın olumlu ve olumsuz yönlerinin bulunduğu görülmektedir. Programda yer alan modül ve kazanımlar için ayrılan sürenin yeterli olduğu, öğretim materyallerinin yetersiz kaldığı ve programa özgü olarak hazırlanan öğretim materyali olarak öğrenci etkinlik kitapları dışında başka kaynakların (eğitim platformları, somut araç-gereçler, çalışma kağıtları vb.) sağlanması gerektiği ortaya konmuştur. Öğretmenler, programda sadece Türkçe ve matematik derslerinin olmasını olumlu bulurken, programın 3. sınıftan önce uygulanmaya başlaması ve ilkokul süresince devam etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Programda yer alan öğrencilere psiko-sosyal destek sağlanması boyutuna ilişkin çeşitli önlemler alınması ve bu kapsamda öğrencilerin bilişsel özelliklerinin yanı sıra duyuşsal özelliklerinin de ölçülmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmenler programın iyileştirilmesine ve yaşadıkları sorunlara ilişkin çeşitli öneriler sunmuştur.

Published
2020-07-31
How to Cite
CESUR, Burak; YETKINER, Alper. İlkokullarda Yetiştirme Programı Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 375-392, july 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/340>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Makaleler / Articles