Kolektif Öğretmen Yeterliği ile Öğretmen Failliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM) Analizi

  • Mehmet Şükrü Bellibaş Adıyaman Universitesi
  • Nazife Karadağ
  • Sedat Gümüş

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmen failliği ile kolektif öğretmen yeterliği arasındaki ilişkiyi kolektif yeterliği etkilemesi muhtemel öğretmen ve okul düzeyindeki diğer bazı değişkenleri kontrol ederek incelemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi desenlerinden ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır Araştırmanın örneklemini Adıyaman ve Konya il merkezlerinden basit tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiş ilk, orta ve lise düzeyindeki 50 okuldan gönüllü olarak katılan toplam 598 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri Liu vd (2016) tarafından geliştirilen ve Bellibaş, Çalışkan ve Gümüş (2019) tarafından uyarlanan Öğretmen Failliği ölçeği ile Tschannen-Moran ve Barr (2004) tarafından geliştirilen ve Erdoğan ve Dönmez (2015) tarafından Türkçeye kazandırılan Kolektif Öğretmen Yeterliği ölçeği ile toplanmıştır. Bununla birlikte okullara ilişkin bazı özellikler ve öğretmenlere ilişkin çeşitli demografik bilgiler de edinilmiştir. Öğretmen ve okullara ait çeşitli demografik veriler ile öğretmen failliğinin bağımsız, kolektif öğretmen yeterliğinin ise bağımlı değişken olarak kullanıldığı bu çalışmada verilerin analizinde Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM) kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları öğretmen failliği ve kolektif yeterlilik arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca lisansüstü eğitim alan öğretmenlerin ön lisans eğitim seviyesine sahip öğretmenlere göre daha düşük kolektif yeterlik algısına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin eğitim düzeyi, okulun büyüklüğü ve öğrenci velilerinin ortalama eğitim durumlarının kolektif öğretmen yeterliğini yordayan diğer değişkenler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Published
2021-01-31
How to Cite
BELLIBAŞ, Mehmet Şükrü; KARADAĞ, Nazife; GÜMÜŞ, Sedat. Kolektif Öğretmen Yeterliği ile Öğretmen Failliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM) Analizi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 160-168, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/328>. Date accessed: 31 july 2021.
Section
Makaleler / Articles