Baba Katılımını Arttırmak İçin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Alternatif Fikirleri

  • Erhan Alabay Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde baba katılımını arttırmaya yönelik alternatif fikirlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında odak grup görüşmesinden yararlanılmış olup, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Odak grup görüşmesinde kaydedilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul ilinde bulunan iki üniversitenin eğitim fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan 30 lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmen adaylarından alınan fikirler beş temada toplanmıştır. Baba katılımının artmasına yönelik oluşan bu temalar; “Basın Yayın Organları”, “Sosyal Medya”, “Formal Eğitim”, “Etkinlik Uygulama” ve “Politika Geliştirme”dir. Oluşturulan temalarla babaların ebeveyn eğitimine daha aktif katılacağı lisans öğrencileri tarafından düşünülmektedir.

Published
2021-01-31
How to Cite
ALABAY, Erhan. Baba Katılımını Arttırmak İçin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Alternatif Fikirleri. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 81-92, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/318>. Date accessed: 31 july 2021.
Section
Makaleler / Articles