Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik Algıları Üzerine Bir İnceleme

  • Serap Aktemur Gürler Yazar
  • Belkıs Tekmen

Abstract

Eğitimin her aşamasında olduğu gibi okul öncesi eğitimde de, öğretmenin mesleki yeterlilikleri büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırma eğitim fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilik algılarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada bu çerçevede Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1. ,2. ,3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 147 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Betimsel tarama modelinde desenlenen araştırmada, demografik bilgi formu ve öğretmen yeterlilik algılarını sekiz boyutta ölçen “Öğretmen Yeterlilikleri Ölçeği” uygulanmıştır. Bunun yanında toplam 20 öğrenciyle, yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan derinlemesine mülakat yapılmıştır. 


               Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının uluslararası değerler ve çevre ile ilişkiler en fazla yeterli olarak algıladıkları alanların başında gelirken, alan bilgisi ve öğrenme-öğretme alanı en az yeterli olarak algıladıkları alanlardır. Sınıflara göre tüm öğretmen yeterliliklerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar vardır (p<0,05). Genel olarak öğretmen adaylarının tüm yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar ortalamanın üzerindedir.

Published
2020-01-31
How to Cite
GÜRLER, Serap Aktemur; TEKMEN, Belkıs. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik Algıları Üzerine Bir İnceleme. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 158-168, jan. 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/301>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles