Akademik Dayanıklılığın Kimlik Boyutları ve Okula Bağlanma ile İlişkisi: Ortaokul Öğrencileri Üzerinden Bir İnceleme

Abstract

Akademik dayanıklılık öğrencilerin okul yaşantısını etkileyen en önemli değişkenlerden biridir. Bu çalışmada akademik dayanıklılığı etkileyebileceği düşünülen kimlik boyutlarına ve okula bağlanmaya odaklanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, kimlik gelişimi boyutları ve okula bağlanmanın bireylerin akademik dayanıklılık düzeyini anlamlı olarak yordayıp yordamadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ilinde bir ortaokula devam eden ve araştırmaya katılımı gönüllü olarak kabul eden toplam 236 (141 kadın, 95 erkek) ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla Akademik Yılmazlık Ölçeği, Utrecht Kimlik Bağlanma Ölçeği, Çocuk ve Ergenlerde Okula Bağlanma Ölçeği kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre bağlanma yapma, derinlemesine keşif ve öğretmene bağlanma akademik dayanıklılığı anlamlı olarak yordamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları alanda çalışan okul psikolojik danışmanlara ve öğretmenlere öğrencilerin akademik sorunlarına müdahale ederken yardımcı olabilir.

Published
2021-01-31
How to Cite
MORSUNBUL, Ümit; YAZAR, Bilal. Akademik Dayanıklılığın Kimlik Boyutları ve Okula Bağlanma ile İlişkisi: Ortaokul Öğrencileri Üzerinden Bir İnceleme. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 1-10, jan. 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/273>. Date accessed: 01 oct. 2022.
Section
Makaleler / Articles