Etkinlik Temelli Astronomi Öğretiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutumlarına ve Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerine Etkisi

  • Duygu METİN PETEN Yozgat Bozok University
  • Merve ŞİRİN

Abstract

Bu araştırmanın amacı, etkinlik temelli astronomi öğretiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomiye yönelik tutumlarına ve astronomi konularının öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarına etkisini incelemektir. Araştırma bir devlet üniversitesinde astronomi dersini alan 45 fen bilgisi öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada tek gruplu ön-test son-test deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının astronomiye yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla Astronomi Tutum Ölçeği ve astronomi konularının öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarını ölçmek için Astronomi Konularının Öğretimi Öz-yeterlik İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekler fen bilgisi öğretmen adaylarına,  10 haftalık etkinlik temelli astronomi öğretim programı öncesinde ve sonrasında iki kez uygulanmıştır. Elde edilen veriler bağımlı örneklemler için t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre fen bilgisi öğretmen adaylarının etkinlik temelli astronomi öğretimi öncesinde ve sonrasında sahip oldukları Astronomi Tutum Ölçeği ön-test puanları ve son-test puanları arasında ve Astronomi Konularının Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği ön-test ve son-test puanları arasında son test lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuca dayanarak, bu çalışmada kullanılan Etkinlik Temelli Astronomi Öğretiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomiye yönelik tutumlarını ve astronomi konularının öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarını geliştirdiği söylenebilir.

Published
2020-07-31
How to Cite
METİN PETEN, Duygu; ŞİRİN, Merve. Etkinlik Temelli Astronomi Öğretiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutumlarına ve Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerine Etkisi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 212-226, july 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/266>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Makaleler / Articles