Erken Çocukluk Eğitiminden Beklentiler: Ebeveynler Ne Düşünüyor?

Abstract

Erken çocukluk eğitiminin önemli bir parçası olan ebeveynlerin sürecin aktif katılımcıları olduğu için ebeveynlerin erken çocukluk eğitiminden beklentilerinin incelenmesi önem taşımaktadır. Bu önem ile mevcut araştırmada amaç çocuğu erken çocukluk eğitimine devam eden ebeveynlerin erken çocukluk eğitiminden beklentilerini açığa çıkarmaktır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olan fenomenoloji deseni benimsenerek tasarlanmış, çalışma grubu ise amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu çocukları normal gelişim gösteren ve 2’si özel 3’ü kamuya bağlı bağımsız erken çocukluk eğitimi kurumuna devam eden 14 gönüllü ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiş ve açığa çıkan bulgular yorumlamıştır. Sonuç olarak mevcut araştırmaya katılan ebeveynlerin özellikle çocukların gelişimini desteklemeye, eğitimi nitelikli öğretmenlerin vermesine ve pedagojik uygulamalara yönelik beklentilerinin olduğu, bu beklentilerin ebeveynlerin farkındalıklarına paralel bir şekilde açığa çıktığı söylenebilir.

Published
2020-01-31
How to Cite
TORAN, Mehmet; ŞAHIN, Derya. Erken Çocukluk Eğitiminden Beklentiler: Ebeveynler Ne Düşünüyor?. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 29-36, jan. 2020. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/214>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles