Sistemsel Düşünme Becerilerinin Tanımlanması, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma: Kavram Haritaları

  • Güliz Karaarslan Semiz Ağrı İbrahim Çeçen University
  • Gaye Teksöz Middle East Technical University, Department of Mathematics and Science Education

Abstract

Bu çalışmanın amacı fen eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim kapsamında belirlenen sistemsel düşünme becerilerinin kavram haritaları kullanılarak ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Sistemsel düşünme becerileri günümüzde fen eğitiminde 21. yüzyıl becerilerinden biri olarak kabul edilirken, sürdürülebilir kalkınma için eğitim kapsamında eğitmenlerin ve öğretmenlerin sahip olması gereken kritik yeterliliklerden biri olarak görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden tek durum deseni uygulanarak sınıf dışında sürdürülebilir kalkınma için eğitim dersi kapsamında toplanmıştır. Çalışmaya son sınıfta okuyan 8 fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların sistemsel düşünme becerileri kavram haritaları ve ardından uygulanan görüşmeler olmak üzere iki ölçekle değerlendirilmiştir. Katılımcılar dersin temaları ile ilgili dersin başında ve sonunda olmak üzere toplam 16 kavram haritası çizmişlerdir. İçerikleri sürdürülebilir kaynak kullanımı olarak belirlenen kavram haritaları araştırmacılar tarafından geliştirilen bir rubrik kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre fen bilimleri öğretmen adayları sistemsel düşünme becerileri yeterli, gelişmekte olan ve yeni ortaya çıkan olarak derecelendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen çıktılar sistemsel düşünme becerilerinin fen eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim kapsamında tanımlanması, ölçülmesi ve değerlendirilmesi açısından alan yazına katkı sağlayacak özelliklere sahiptir.

Published
2019-01-31
How to Cite
KARAARSLAN SEMIZ, Güliz; TEKSÖZ, Gaye. Sistemsel Düşünme Becerilerinin Tanımlanması, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma: Kavram Haritaları. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 111-126, jan. 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/177>. Date accessed: 06 june 2020.
Section
Makaleler / Articles