Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Etik Tutumlarının İncelenmesi

  • Ferhat Karakaya Gazi University
  • Sakine Serap Avgın Kahramanmaraş Sütçü İmam University
  • Mehmet Yılmaz Gazi University

Abstract

Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye yönelik etik tutumları cinsiyet, sınıf düzeyi, akademik başarı düzeyi ve uzun süre ikamet edilen yerleşim yeri değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2015-2016 akademik yılında Türkiye’de bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 94 fen bilgisi öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında "Çevreye Yönelik Etik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Bu araştırmada, ölçeğin Cronbach’s alpha değeri (.80) olarak belirlenmiştir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada, elde edilen veriler, bağımsız-t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, cinsiyet, sınıf düzeyi, en uzun süre ikamet edilen yerleşim yeri ve akademik başarı düzeyi
değişkenlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye yönelik etik tutumlarında anlamlı farklılık (p>.05) oluşturmadığı belirlenmiştir.

Published
2018-08-01
How to Cite
KARAKAYA, Ferhat; AVGIN, Sakine Serap; YILMAZ, Mehmet. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Etik Tutumlarının İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 225-232, aug. 2018. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/167>. Date accessed: 25 mar. 2019.
Section
Makaleler / Articles