Matematiksel Kavram Yanılgıları Konusunda Yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi

  • Yılmaz Mutlu
  • İhsan Söylemez

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’de matematiksel kavram yanılgılarına yönelik yayınlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerini içerik analizi yöntemlerinden olan betimsel içerik analizi yöntemi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda belirtilen amaç doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında kavram yanılgısı ve matematiksel zorluk, matematiksel güçlük, matematiksel hata, mathematical misconception, mathematical difficulties anahtar kelimeleri ile arama yapılmıştır. Arama sonucunda matematiksel kavram yanılgıları konusunda yapılan ve 1997- 2015 yılları arasında yayınlanan üç tanesi doktora, kırk dokuz tanesi yüksek lisans olmak üzere toplamda elli iki tane çalışmaya ulaşılmıştır. Tezlerin incelenmesinde “matematiksel kavram yanılgıları konusunda yapılan tezlerin yıllara göre dağılımı ve tezlerde çalışılan konuların dağılımı ve kullanılan veri toplama araçları, örneklem, araştırma yöntemleri nelerdir” sorularını cevap aranmıştır. Yapılan inceleme kapsamında 2007 yılı ile beraber matematiksel kavram yanılgıları konusunda yapılan tezlerin sayısında önemli artışların olduğu,  ilkokul düzeyinde matematiksel kavram yanılgıları ve güçlüklerine yönelik herhangi bir çalışmanın yapılmadığı, çalışmaların genel olarak ortaokul düzeyinde yoğunlaştığı, lisans düzeyinde yapılan çalışmaların lisans matematik derslerine yönelik olanlarının sayısının oldukça az olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca matematik öğretmenlerinin sahip oldukları matematiksel kavram yanılgılarına yönelik çok az sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Bunlarla beraber çalışmaların çok azında deneysel uygulamaları yer verildiği belirlenmiştir.  Elde edilen bulgular ışığında ilkokul düzeyinde öğrencilerin sahip oldukları matematiksel güçlüklerin, kavram yanılgılarının matematik konuları bağlamında incelenmesi, çalışmalarda deneysel uygulamalara yer verilmesi, matematik öğretmenlerinin sahip oldukları yanılgılar ve bu yanılgılar ile öğrencilerde olan kavram yanılgılarının ilişkili olup olmadığına yönelik çalışmaların yapılması ve lisans düzeyi matematik derslerinde öğretmen adaylarının yaşadıkları zorluklara ve sahip oldukları kavram yanılgılarına yönelik araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Published
2018-08-01
How to Cite
MUTLU, Yılmaz; SÖYLEMEZ, İhsan. Matematiksel Kavram Yanılgıları Konusunda Yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 187-197, aug. 2018. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/166>. Date accessed: 25 mar. 2019.
Section
Makaleler / Articles