Animasyon Destekli Fen Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine ve Astronomiye Yönelik Tutuma Etkisi

  • Esra Benli Özdemir MEB

Abstract

Bu çalışmada, ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay kavramları hakkındaki kavram yanılgılarının tespit edilmesi, bu yanılgıların animasyon destekli fen öğretim yöntemi kullanılarak düzeltilmesi ve astronomiye yönelik tutumlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ankara ili merkez ilçesinde bir devlet ortaokulunda altıncı sınıfta öğrenim gören 42 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ön test-son test tek gruplu modele uygun deneysel yöntem kullanılmıştır. Ancak araştırmanın güvenirliğini arttırmak amacıyla iki deney grubu ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Uygulama 4 hafta sürmüştür. Veriler çizimler ve açık uçlu sorulardan oluşturulan altı soruluk bir test ve astronomi tutum ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin Güneş, Dünya ve Ay kavramları hakkında kavram yanılgılarına sahip oldukları ve genellikle ilkel ve sentez modeller çizdikleri tespit edilmiştir. Tespit edilen kavram yanılgılarının giderilmesi için kullanılan animasyonların öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını büyük ölçüde giderdiği ve çizimlerin çoğunlukla bilimsel modeller olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin astronomiye yönelik tutumlarının olumlu düzeyde geliştiği görülmektedir.

Published
2019-01-31
How to Cite
BENLI ÖZDEMIR, Esra. Animasyon Destekli Fen Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine ve Astronomiye Yönelik Tutuma Etkisi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 46-58, jan. 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/154>. Date accessed: 06 june 2020.
Section
Makaleler / Articles