Fen Bilimleri Dersi 2013 ve 2017 Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırmalı İncelenmesi

  • Hasan Özcan
  • Şeyda Oran Balıkesir Altıeylül Ortaokulu
  • Selçuk Arık Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan “2017 yılı fen bilimleri dersi öğretim programı” ile bu eğitim-öğretim programından önce uygulanan “2013 yılı fen bilimleri dersi öğretim programını” öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Aksaray, Balıkesir, Nevşehir ve Orduillerinde görev yapan beşinci sınıf fen bilimleri öğretmenleri (n=14) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorular ve görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, iki tema ve sekiz başlık altında incelenmiştir. Bu tema ve kodlar şu şekildedir: İlk tema; “öğretim programındaki konuların özellikleri”, kodları ise konuların içeriği, konuların sıralaması, konuların olumlu yanları ve konuların sınırlılıkları); ikinci tema, “öğrenme ve öğretme süreci”, kodları ise; öğrenme-öğretme şekli, ders süresi, kazanımlar ve öğretmen yeterliliğidir. Yapılan içerik analizi sonucunda, katılımcıların 2017 öğretim programı hakkında yüksek oranda olumlu görüşlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar özellikle konuların içerikleri ve konuların sıralamaları konusunda olumlu görüşe sahiptir. Ancak, öğretim programında çeşitli sınırlılıklara da değinilmiştir. Bunlar; bazı konuların beşinci sınıf programından kaldırılması, kılavuz kitap eksikliği, ders kitaplarındaki yetersizlikler, etkinlikler için malzeme ve ortam yetersizliği şeklinde sıralanabilir.

Published
2018-07-31
How to Cite
ÖZCAN, Hasan; ORAN, Şeyda; ARIK, Selçuk. Fen Bilimleri Dersi 2013 ve 2017 Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırmalı İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 156-166, july 2018. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/146>. Date accessed: 25 mar. 2019.
Section
Makaleler / Articles