Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  • Zeynep Kızıl Baskent University
  • Serap Nazlı Ankara University

Abstract

Bu çalışmanın amacı, beliren yetişkinlerin evliliğe yönelik işlevsel olmayan inançlarını tanımlamak amacıyla Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği’ni (EİİÖ) geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Çalışma grubu, 551 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerliğini belirlemek için yapı ve ölçüt geçerliği kullanılmıştır. Yapı geçerliğini sınamak üzere açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları, beşli likert tipi derecelendirmeye sahip ölçme aracının 21 madde ve dört alt boyuttan oluştuğunu göstermiştir: Kök Aileye Bağımlılık (8 madde), Ben-Biz Dengesi (5 madde), Duygu Yönetimi  (4 madde) ve Cinsel Hayat (4 madde). Ölçüt geçerliğini yorumlamak için Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmış ve EİİÖ ile İlişki İnançları Ölçeği’nden alınan puanlar arasında orta düzeyde pozitif ilişki (r= .40) bulunmuştur. İç tutarlılığı saptamak amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayılarının ölçeğin alt boyutları için 0.48-0.76 arasında değiştiği, ölçeğin tümü için ise 0.82 olduğu görülmektedir. Bulgular, EİİÖ’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Published
2018-07-31
How to Cite
KIZIL, Zeynep; NAZLI, Serap. Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 198-211, july 2018. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/103>. Date accessed: 25 mar. 2019.
Section
Makaleler / Articles