Uzaktan Eğitim ile Bilgisayar Okuryazarlığı Öğretimi: Eğitmen Deneyimleri

  • Emine Cabı

Abstract

Bu çalışma, uzaktan eğitim ile ders veren eğitmenlerin süreçte yaşadıkları deneyimleri ve eğitmenin rolüne dair görüş ve önerilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda verilerin toplanmasında nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2016-2017 güz öğretim yılında, uzaktan Bilgisayar Okuryazarlığı (BO) dersini veren 8 kadın 4 erkek olmak üzere 12 eğitmen oluşturmuştur. Verilerinin elde edilmesinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yaklaşımı kullanılarak çözümlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, uzaktan eğitimin yüz yüze öğrenmeye göre avantajları öğrenci ve eğitmen olmak üzere iki boyutta ortaya çıkmıştır. Eğitmenlerin görüşüne göre, eğitmenler sistematik ve iyi yapılandırılmış ders içeriğine odaklanırken, öğrenciler zaman ve mekândan bağımsız öğrenme ortamının varlığına odaklanmaktadırlar. Eğitmenler BO dersinin uzaktan öğretim yöntemi ile veriliyor olmasını doğru ve yerinde bir uygulama olarak görmekte, üniversite genelinde ortak yürütülen, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verilen,  şube ve öğrenci sayısı fazla olan derslerin de uzaktan eğitim ile verilmesi yönünde görüş belirtmektedirler. Ayrıca çalışmada, uzaktan eğitimde başarılı olabilmek için eğitimcilerin görev ve sorumlukları konusunda görüş ve önerilere yer verilmektedir. E-eğitmen deneyimlerinin uzaktan eğitim ortamlarının iyileştirilmesi yönünde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Published
2018-01-31
How to Cite
CABI, Emine. Uzaktan Eğitim ile Bilgisayar Okuryazarlığı Öğretimi: Eğitmen Deneyimleri. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 61-68, jan. 2018. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/93>. Date accessed: 19 jan. 2019.
Section
Makaleler / Articles