Liselerdeki Okul Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Ergenlik Dönemi

  • Deniz Örücü

Abstract

Ergenlik, insan yaşamında en hızlı ve çarpıcı değişimlerin yaşandığı gelişimsel bir dönem olma özelliği taşımaktadır. Bu açıdan okullar, ergen gelişimi üzerinde kritik role sahip olan birincil sosyalleşme ve eğitim ortamlarıdır. Bu kritik rol ise doğal olarak okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Buradan hareketle mevcut araştırmanın amacı, Ankara’da farklı lise türlerinde görev yapan okul yöneticilerinin ergenlere yönelik farkındalıklarını ve yaklaşımlarını irdelemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, Ankara’nın farklı sosyo-ekonomik düzeydeki bölgelerinden 15 okul müdürü ve 23 müdür yardımcısı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonuçları, çalışmaya katılan okul yöneticilerinin bilimsel bilgiye dayalı bir farkındalıktan çok, gözlem ve deneyimleri çerçevesinde deneme yanılmaya dayalı bir yaklaşım geliştirdiklerine işaret etmektedir. Bu anlamda, bilimsel desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır.

Published
2018-01-31
How to Cite
ÖRÜCÜ, Deniz. Liselerdeki Okul Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Ergenlik Dönemi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 88-98, jan. 2018. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/128>. Date accessed: 19 jan. 2019.
Section
Makaleler / Articles