Öğretim Sürecinde Zaman Yönetimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  • Ramazan Yirci Kahramanmaraş Sütçü İmam University
  • Ahmet Yavuz

Abstract

Bu araştırmada öğretmenlerin öğretim sürecinde zamanı nasıl kullandıklarını inceleyecek bir zaman yönetimi ölçeği geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi 2016 – 2017 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ve Onikişubat merkez ilçelerinde görev yapan 315 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında öğretim sürecinde zaman yönetimine ilişkin ölçek geliştirme çalışması için öncelikle ilgili alan yazın taranmıştır. Sonrasında ölçek maddeleri için soru havuzu oluşturma, örnek form hazırlama, kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurma, pilot uygulama yapma, elde edilen verilere AFA (açımlayıcı faktör analizi) yapma, ikinci uygulama çalışmasını yapma,  DFA (doğrulayıcı faktör analizi) yapma ve güvenirlik analizi hesaplama uygulamaları sırası ile yapılmıştır. AFA sonucunda tek faktörlü 18 maddelik bir yapı elde edilmiştir. Ancak yapılan DFA sonucunda bir maddenin regresyon katsayısının .07 olduğu görülmüştür. Söz konusu maddenin çıkarılması sonrasında yinelenen DFA sonucunda ise uyum iyiliği indeksleri Ki-Kare Uyum Testi  (χ2/sd: 1,823), karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI: 0.92), Karekök Ortalamalarının Yaklaşık Hatası (RMSEA: 0.052) ve SRMR değeri 0.050 olarak bulunmuştur. Hesaplanan bu değerlerin kabul edilebilir uyum değerleri arasında olduğu belirlenmiştir. Sonrasında ölçeğin tamamı için yapılan iç tutarlılık katsayısı hesaplamasında ise .86 değerine ulaşılmıştır. Bu bulgulara dayanarak Öğretim Sürecinde Zaman Yönetimi Ölçeği’nin öğretmenlerin zamanı kullanış biçimlerine yönelik görüşlerini ortaya koymada geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.  

Published
2018-01-31
How to Cite
YIRCI, Ramazan; YAVUZ, Ahmet. Öğretim Sürecinde Zaman Yönetimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 1-10, jan. 2018. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/122>. Date accessed: 19 jan. 2019.
Section
Makaleler / Articles