Dramanın Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

  • Zeynep Dere evet

Abstract

Drama bir ya da birden çok insanın birbiriyle, doğayla ya da başka nesnelerle etkileşerek onların yaşam durumlarını içeren içsel veya dışsal devinimleridir. Drama grup çalışması olduğu için katılımcıların birbirleriyle iş birliği yapmasını, iletişim kurmasını desteklemektedir. Bu bağlamda drama bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek için uygun bir yöntemdir. Drama sürecinde bireyler yaparak yaşayarak öğrenirler. Dolayısıyla bireyde istenen davranışların gözlemlenmesi daha kolaydır. Her kesimden girilen farklı roller sayesinde bireyler kendini gerçekleştirir ve empati yeteneği gelişir. Bu açıdan drama bireylerin eğitiminde etkili bir rol oynamaktadır. Bu araştırma, drama eğitiminin öğretmen adaylarının iletişim becerilerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. 38’i kadın 14’ü erkek olan 52 sınıf öğretmeni adayı deney grubunu, 39’u kadın 7’si erkek olmak üzere 46 matematik öğretmeni adayı ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Programda öğretmen adaylarına; iletişim kurmaya istekli olma, iletişimdeki temel becerilerinin kazanımı, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirici ve destekleyici etkinlikler 12 hafta boyunca uygulamışlardır. Drama derslerine başlamadan önce, öğretmen adaylarına kişisel bilgi formu ve İletişim Becerileri Ölçeği deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, iki grubun iletişim becerileri puanı ortalamaları arasında, deney gurubu lehine anlamlı farklar olduğu belirlenmiştir.

Published
2019-01-31
How to Cite
DERE, Zeynep. Dramanın Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 59-67, jan. 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/160>. Date accessed: 16 july 2024.
Section
Makaleler / Articles